Archive for February, 2009

Vítejte! / Welcome!

Tuesday, February 17th, 2009

Vítejte na stránkách, kde se míchá muzika s politikou. Já vím, spousta lidí řekne, že je politika nezajímá, vždyť je to samá sračka. Je. Nicméně vzhledem k tomu, že se politika zajímá o nás a dotýká se nás každý den našeho života, je dobré ji minimálně sledovat – případně protestovat proti tomu, co si protest žádá, a podporovat to, co si podporu zaslouží. To si však musí zhodnotit každý sám – nečekejte tady žádnou levičáckou či pravičáckou propagandu, na tyhle dvě škatule si fakt nechci hrát, i když je mi jasné, že minimálně z nějakého zastydlého levičáctví mne někdo obviňovat bude. Je totiž smutný úzus vinit někoho z levicových nálad, protestuje-li proti válkám, rasismu, fašismu, protestuje-li proti devastaci životního prostředí a podporuje-li aktivity, které směřují směrem opačným. Komunismus je pro mne stejné svinstvo jako fašismus, dělá to hned ze mne pravičáka? Nejsou pak tyhle nálepky k ničemu?

Ale protože život není a nemůže být jen chmura, tak zde najdete i něco k poslechu a spoustu odkazů na solidní muziku, filmy, knihy všech stylů a žánrů.

Vítejte!

PS: Velký dík patří Patricku Bergmanovi, bez kterého by tyto stránky nikdy nevznikly.

Welcome to pages where music is mixed with politics. I know, a lot of people say that they are not interested in politics; after all it’s full of shit. It is. However, given that politics takes interest in us and affects us every day of our lives, it’s at least good to keep our eyes open – or to protest against what calls for a protest, and support what deserves to be supported. It is, however, for each of us to do it by ourselves – do not expect here any leftist or rightist propaganda – I don’t want to play these two boxes even though it is clear that at least some will accuse me of some kind of latent leftism. It is a sad custom to blame someone of leftist sentiment if he or she protests against war, racism, fascism, if he or she protests against environmental degradation and supports opposite direction activities. If communism is for me the same crap as fascism, does it make me a rightist then? Are these labels any good then?

But because life is not and can not be just gloom, you will find something to listen to and a lot of links to solid music, movies, books of all styles and genres.

Welcome!

PS: Big thanks to Patrick Bergman, without whom this site would never have arisen.