Archive for April, 2011

Song: Come On, Mainstream! – Philip TBC feat. Vaant + Yvet

Saturday, April 16th, 2011
Philip.TBC

Philip.TBC

Je to už více jak dva roky, co jsme s Philipem TBC udělali tenhle song. V té době právě dokončoval svůj debut Audible Thoughts, pro který si připravil tolik tracků, že jich několik musel vyřadit, protože se na stopáž desky už nevešly. Takže tenhle, na kterém se podílela i Yvet z naší kapely Alef Zero, by se coby Previously Unreleased mohl objevit v roce 2029 na 20th Anniversary Special Edition:)

Je to píseň o hladovém hudebně-průmyslovém mainstreamu, který s každým novým, zprvu undergroundovým stylem, získá novou kořist, kterou postupem času může předhodit konzumnímu publiku, vysát do morku kostí a vyvařit z ní mraky peněz. Měníme rebelii v prachy? Nebo měníme prachy v rebelii?

Každý hudební styl má svůj začátek, vrchol a .. konec? Ani náhodou, to jen oko mainstreamu, jsa nabaženo a znuděno, začne hledat další kořist. Vzpomínám, jak na přelomu milénia, někteří kamarádi z kytarových kapel, štkali nad odlivem publika, které v té době hltalo kulminující elektronickou scénu. Po desíti letech zase někdy slýchávám totéž od těch „elektronických“ kamarádů. Přátelé, kamarádi, nic nekončí, všechny styly budou existovat do skonání světa. Můžeme říct, že je blues, swing, jazz mrtvý? Nebo rock’n’roll? Nebo punk rock? Nebo metal? Je mrtvé techno, house? Breakbeat, reggae a drum’n’bass? Ani náhodou. To, že největší zájem se právě soustřeďuje na ten či onen styl, není vůbec důležité. Přeji příjemný poslech všeho, co máte rádi.

It’s been more than two years since Philip TBC and me made this song. At that time, he was just finishing his debut Audible Thoughts for which he had prepared so many tracks that he had to put aside a few of them as they could not fit into the footage of the record. So this one, featuring also Yvet from our band Alef Zero, could appear as Previously Unreleased on the 20th Anniversary Special Edition in 2029:)

It’s a song about the hungry music industry mainstream that, with every new, initially underground style, gets a new swag, which can be thrown over time to the consumerist audience and great deals of bucks can made. Are we turning rebellion into money? Or turning money in rebellion?

Every musical style has its beginning, peak and .. end? Nope, that’s just the eye of the mainstream, being surfeited and bored, starts searching for a new swag. I remember at the turn of the millennium some friends from guitar bands sobbing over the outflow of their audience who then devoured the culminating electronic scene. After ten years, I sometimes hear the same thing again from the “electronic” friends. Mates, friends, nothing is over, all the styles will be with us till the end of the world. Can we say that blues, swing, jazz are dead? Or rock’n'roll? Or punk rock? Or metal? Is techno or house dead? Breakbeat, reggae and drum’n'bass? Not a chance. And that the greatest deal of interest is being focused on this or that style is not important. Have a nice listening to anything you like.

Philip TBC & Vaant & Yvet (2011) Come On, Mainstream!

Get the Flash Player to see this content.

Odkaz pro stažení / Free Download Link

Text písně naleznete v sekci Free Download Music / Lyrics.
For the lyrics go to the Free Download Music / Lyrics Section.

Všichni politici jsou gauneři a grázli

Thursday, April 14th, 2011
Fuck You!

Fuck You!

Všichni politici jsou gauneři a grázli. Bez rozdílu. Na jazyk se mi vkrádá slůvko svině, ale skutečně nechci urážet žádná zvířata přirovnáním k politikům. Nejnovější události, které se mi už ani nechce nazývat aférou, patrně nelze překonat – čiší z nich totální absence alespoň minimální snahy předstírat, že tu jsou pro občany. Slova jsou jasná: Jediné, co chceme, jsou vaše prachy. A potřebujeme co nejvíce informací o vás. Nazvěme to třeba sčítání obyvatelstva. Jsou-li politici přistiženi při lži či nahráni říkajíce věci, které by neřekli na veřejnosti, nazvou to mystifikací. Začal s tím ožrala Kalousek, pokračoval Škárka a teď to s chutí využila Kočí. Skutečně si z nás ty kurvy dělají prdel.

All politicians are thugs and bastards. Each and every. I would say swine, but I really do not want to offend any animals by comparing them to the politicians. The recent events which I even do not want to call an affair will be probably hard to overcome – they radiate a total lack of albeit minimum effort to pretend that they are here to serve citizens. The words are clear: the only thing we want is your money. And we need as much information about you as possible. Let’s call it a census. When politicians are caught lying or recorded saying things that they would not say in public, they call it a hoax. It was started by the guzzler Kalousek, Škárka continued and recently it has been used with gusto by Koci. Indeed, the fucking bastards take the piss out of us.

13. narozeniny Laminate: 1998-2011

Monday, April 4th, 2011
13 Years of Laminate

13 Years of Laminate

Kdo: Vaant, Vaczech, Mis(s)chief + hosté: Miss B (Roxy Praha), Slam! (Umerkura) + 2Kangoo VJs (videoprojekce)
Kdy: středa 6.4.2011
Kde: Klub Žlutý Pes, Pardubice

Je to tady. Laminate potvrdil svůj status nejdéle fungující pravidelné drum’n'bass / breakbeat / reggae akce ve střední Evropě a tuto středu 6.4.2011 oslaví své 13. narozeniny. Od svého vzniku, kdy styly, které prezentuje, byly ve svých počátcích (tedy krom reggae, samozřejmě) a skutečném undergroundu, až po dnešek, kdy se z nich stala již klasická součást hudebního mainstreamu (ano, toť klasická geneze všech stylů), Laminát pozval stovky djs, muzikanty různých nástrojů i živé kapely. Přežili jsme dvě rekonstrukce klubu, požár, výměnu majitele, několik agresivních pitomců i několik neméně pitomých vládnoucích garnitur. Jen přibližně jsem spočítal, že Laminátů bylo něco kolem 400 (slovy čtyř set), takže jsem u Psa strávil v kuse více než rok. Celkem psycho, takto si to uvědomit. Na akci, která striktně odmítala jakýkoliv sponzoring a vstupné drží dodnes na 20 Kč, to není špatný výsledek. Lidé stále chodí v hojném počtu, který se pohybuje v závislosti na ročním období mezi 100-300 návštěvníky, vyrostla rovněž již nová generace mladých djs, kteří pořádají vlastní akce, což je dobrá zpráva oproti konci 90. let, kdy v Pardubicích v tomto smyslu chcípl pes.

Vše dobré i zlé však jednou (v případě toho zlého naštěstí) pomine a tak i my jsme zhodnotili, že 13 let je solidní čas na to, abychom předali tu naši zlomenou štafetu dále. Dohodli jsme tedy s těmi již zmíněnými mladšími, že středy převezmou a pojedou dál. Po prázdninách, v říjnu, tedy nastoupí druhá generace Laminátu. A já konečně budu moci zajít ve středu do Psa jen coby spokojený návštěvník:)

It’s here. Laminate has confirmed its status of the longest-running regular drum’n'bass / breakbeat / reggae event in the Central Europe, and this Wednesday, on June 4, 2011 it will celebrate its 13th birthday. Since its inception, when the styles it presents were in their beginnings (that is except for reggae, of course) and real underground, until today when they have become part of the ordinary music mainstream (yes, that’s the typical genesis of all styles), we have welcomed hundreds of DJs, musicians of various instruments and live bands. We have survived two reconstructions of the club, fire, change in the ownership of the club, several aggressive morons and equally idiotic ruling groups. I have just roughly figured it has been something about Laminates 400 (four hundred), so I have spent more than a year in Zluty Pes Club. Quite off-the-wall, if you realize it this way. For an event, which has always strictly refused any sponsorship and still keeps the ticket price at 20 CZK, it’s not a bad result. People still keep on coming in large numbers, varying depending on the time between 100-300 visitors; also, a new generation of young DJs has grown up who organize their own events, which is good news compared to the end of 1990′s, when Pardubice was a dullsville in this sense.

All good and bad things shall (thankfully, in case of the bad ones) pass eventually and so we have assessed that 13 years is a solid time for us to pass our broken baton on. We have therefore agreed with those already mentioned younger ones to assume Wednesdays and carry on. After the summer holidays, in October, a second generation of Laminate will board. And I’ll finally be able to go to Laminate on Wednesday just as a happy visitor:)