About / Contact

Motto: “Jest muzyka tylko jedna i nigdy nikt nie stworzył jej.” (Robert Brylewski)

Vaant

Piss & Laugh

Vítejte na stránkách, kde se míchá muzika s politikou. Já vím, spousta lidí řekne, že je politika nezajímá, vždyť je to samá sračka. Je. Nicméně vzhledem k tomu, že se politika zajímá o nás a dotýká se nás každý den našeho života, je dobré ji minimálně sledovat – případně protestovat proti tomu, co si protest žádá, a podporovat to, co si podporu zaslouží. To si však musí zhodnotit každý sám – nečekejte tady žádnou levičáckou či pravičáckou propagandu, na tyhle dvě škatule si fakt nechci hrát, i když je mi jasné, že minimálně z nějakého zastydlého levičáctví mne někdo obviňovat bude. Je totiž smutný úzus vinit někoho z levicových nálad, protestuje-li proti válkám, rasismu, fašismu, protestuje-li proti devastaci životního prostředí a podporuje-li aktivity, které směřují směrem opačným. Komunismus je pro mě stejné svinstvo jako fašismus, dělá to hned ze mne pravičáka? Nejsou pak tyhle nálepky k ničemu?

Ale protože život není a nemůže být jen chmura, tak zde najdete i něco k poslechu a spoustu odkazů na solidní muziku, filmy, knihy všech stylů a žánrů.

Welcome to pages where music is mixed with politics. I know, a lot of people say that they are not interested in politics; after all it’s full of shit. It is. However, given that politics takes interest in us and affects us every day of our lives, it’s at least good to keep our eyes open – or to protest against what calls for a protest, and support what deserves to be supported. It is, however, for each of us to do it by ourselves – do not expect here any leftist or rightist propaganda – I don’t want to play these two boxes even though it is clear that at least some will accuse me of some kind of latent leftism. It is a sad custom to blame someone of leftist sentiment if he or she protests against war, racism, fascism, if he or she protests against environmental degradation and supports opposite direction activities. If communism is for me the same crap as fascism, does it make me a rightist then? Are these labels any good then?

But because life is not and can not be just gloom, you will find something to listen to and a lot of links to solid music, movies, books of all styles and genres.

Vaant

Člen punkové kapely Kultra!, drumandbassové kapely Alef Zero a breakové sekce U Merkura Sound Systemu, letitý vege-punk, anarcho-hipík, antifašista, nekritický fanoušek The Beatles. Po pádu bolševika se podílí na alternative/punkovém kvasu v Rožnově pod Radhoštěm coby bubeník několika formací, později s přáteli zakládá punkovou kapelu Kultra! (ovlivněnou texty a hudbou kapel jako Crass, Scum of Toytown, Chumbawamba, Citizen Fish, Radical Dance Faction, Nomeansno, Levellers, Sonic Youth, Pixies), která za 7 let své existence odehraje desítky koncertů v tehdejším Československu, jejich písně se objevují i na punkových vinyl-kompilacích poloviny 90. let. V roce 2013 se Kultra! po 13 letech hibernace vrací na podia, vydává nové demo a plánuje LP.

S rozvojem elektronické muziky počátku 90. let objevuje nové možnosti sebevyjádření a po (dočasném) rozpadu Kultra! v roce 1998 se na několik dalších let noří coby DJ a MC do vln junglu, dnb, dubu, breakbeatu a jiných vylomenin. Jako MC doplnil Vaant svým mikrofonem sety převážně junglových DJs, z domácích kromě U Merkura Djs např. Philipa TBC, IM Cyber, Babe LN, Koogiho, Blulajty, X-morpha, Sayka, Raddema, Vaczecha, ze zahraničních např. holandského Falcona, nestora britského dnb Ed Rushe, finského Mufflera, Calyxe, The Sect či Heist z UK, BanBana z Brazílie, Larryho aka L Plus ze Slovenska, aj.

Spolupracoval také s kapelou Blow na jejich albu Catch The Light z roku 2001 či s Patrickem Bergmanem, jejichž spolupráce dala mimo jiné vzniknout úvodnímu tracku Free Trade of Our Souls na kompilaci Planet Dance (X-Records) z roku 2003 na podporu ekologického hnutí Greenpeace, kde se objevila vedle písní EOST, Nana Zorin, Hypnotix, aj. Jejich další písně jako Walls and Barricades, A Day in the Life lze zaslechnout na vlnách Radia 1. Verš songu Make the Feathers Fly, dítko spolupráce s producentem Deniusem, dal název kompilaci Back in My Mind z roku 2005 od drumandbass.cz, kde se jejich píseň objevila vedle dalších počinů českých dnb producentů. V roce 2011 vyšla na kompilaci Aroma Terapie píseň Slova (I Look Around), kterou napsal společně s Adinem z Alef Zero. Několik písní vzešlo také ze spolupráce s pražsko-hradeckou formací Uncless, světlo světa spatřily také tracky s Philipem TBC a minimal-techno DJ-kou a producentkou Clarou Bailar. Čas od času se objevuje na pódiu s Patrickem Bergmanem & The Starfleet a s příležitostním uskupením Nasty No Stars, kde se sešli ještě DJ’s Babe LN a Ghonzales, na bicí BJ Tzarr (Nana Zorin) v alternaci s Drama Jacqua a MC C-Lara (Klára Nemravová). V roce 2011 se podílí na koncertní podobě projektu Real Transported Man producenta Richarda Tauchmana, kterého dále na pódiu podporují dubstepový kouzelník Jaromír Bednář (Jock The Lock, Atomise, Labua X), bubeník Thom Herian (N.O.H.A., Sato San To, Drama Jacqua), flétnista Radimo, vokalistky Lenka Dusilová, Lindee a Sára Vondrášková.

V letech 1998-2011 pořádal pravidelně každou (druhou) středu antifa-breakotéku LAMINATE v pardubickém klubu Žlutý pes, prvních pět let s Doc.Torrem, posledních sedm let společně s Vaczechem. Legendární středeční večírky pokračují dále, štafetu převzala mladší pardubická dnb generace, byť čas od času berou Vaant s Vaczechem organizaci na sebe.

Vaant

A member of punk band Kultra!, drumanbass live-act Alef Zero and the U Merkura Sound System‘s Break Section, an aged vege-punk, anarcho-hippie, anti-fascist, uncritical Beatles fan. With the fall of the Bolshevik regime in the former Czechoslovakia he gets involved in the alternative/punk ferment in his hometown Roznov pod Radhostem as a drummer of a number of projects. Later on, along with his friends, he forms  punk band Kultra! (influenced by lyrics and music of bands such as Crass, Scum of Toytown, Chumbawamba, Citizen Fish, Radical Dance Faction, NoMeansNo, Levellers, Sonic Youth, Pixies) that played tens of gigs within its 7-year existence in the then Czechoslovakia, their songs appeared on vinyl punk compilations of the mid-1990′s.

With the development of the electronic music in the early 1990′s, he discovers new opportunities of self-realization and following the split of Kultra he submerges as a DJ and MC into the waves of jungle, dub, breakbeat and other fractures of the dance music. As an MC he accompanied with his microphone sets of predominantly jungle DJs, apart from the U Merkura DJ’s those were, for example, Philip TBC, IM Cyber, Babe LN, Koogi, Blulajta, X-morph, Sayko, Raddem, Vaczech as well as Falcon from Holland, doyen of the British drum’n'bass Ed Rush, Muffler from Finland, Calyx, Heist or The Sect from UK, Brazilian jungle magician BanBan, Larry aka L Plus from Slovakia, to name but a few.

He also cooperated with band Blow on their Catch The Light LP released in 2001 or Patrick Bergman with whom he wrote the opening track Free Trade of Our Souls for 2003 Planet Dance compilation (X-Records) to support environmental protection movement Greenpeace where it appeared along with songs by EOST, Nana Zorin, Hypnotix, Skyline and more. Their other songs such as Walls and Barricades, A Day in the Life may be heard on the Czech Radio 1. A verse line of the song Make the Feathers Fly, a child of collaboration with d’n'b producer Denius, gave name to the first Czech d’n'b compilation Back in My Mind released by drumandbass.cz in 2005 where the song appeared alongside other acts by Czech d’n'b producers. In 2011, the song Slova (I Look Around) written in collaboration with Adin of Alef Zero was released on compilation Aroma Therapy. A number of songs also resulted from cooperation with Prague/Hradec based formation Uncless; tracks are being prepared with Philip TBC for his debut album and with minimal-techno DJ and producer Clara Bailar. From time to time he joins Patrick Bergman & The Starfleet on stage and Nasty No Stars, an occasional formation also formed by DJ’s Babe LN and Ghonzales, drummer BJ Tzar (Nana Zorin) alterning with Drama Jacqua and MC C-Lara (Klara Nemravova). 

Since 1998 he has been holding regularly every (other) Wednesday antifa-breakotheque LAMINATE in Pardubice-based club Zluty pes, the first five years together with Doc.Torr, then with Vaczech. The legendary Wednesday’s parties keep rolling on, with a new Pardubice dnb generation taking over the baton, although from time to time Vaant and Vaczech re-assume the organization.

Kontakt: info@vaant.cz